ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΤΕΡΕΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

ΑΠΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ


 
Συγγραφή - παραγωγή σεναρίου (κώδικα javascript και html) Δουκατζής Βασίλης

6972 112 712, 6975 260 623 (W.U.)

Στις παρακάτω ερωτήσεις να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.
Μετά την επιλογή σας θα εμφανίζεται το κουμπί εξηγήσεις για κάθε απαντημένη ερώτηση.
Πηγαίνοντας τον κέρσορα πάνω στο κουμπί εξηγήσεις ανοίγει το πλαίσιο της εξήγησης με κλικ ξανακλείνει.


   1.

Τροχός ακτίνας R κυλίεται χωρίς να ολισθαίνει σε οριζόντιο επίπεδο. Αν υcm η ταχύτητα του τροχού λόγω μεταφορικής κίνησης, τότε η ταχύτητα των σημείων της περιφέρειας του τροχού που απέχουν από το έδαφος απόσταση ίση με R, έχει μέτρο:

ΕΝ.ΕΠ.05

υcm.

cm.

0.

υcm.

  2.

Μία σφαίρα κυλίεται χωρίς ολίσθηση κινούμενη κατά μήκος κεκλιμένου επιπέδου (αρχικά ανέρχεται και στη συνέχεια κατέρχεται).

 

ΕΝ.ΕΠ.06

Ο ρυθμός μεταβολής της στροφορμής της ως προς άξονα που διέρχεται από το κέντρο μάζας της μεταβάλλεται.
Η φορά του διανύσματος της στατικής τριβής παραμένει σταθερή.
Η φορά του διανύσματος της γωνιακής επιτάχυνσης μεταβάλλεται.
Η φορά του διανύσματος της γωνιακής ταχύτητας παραμένει σταθερή.

              

   3.

Η ράβδος του σχήματος είναι αβαρής και οι μάζες m απέχουν εξίσου από τον άξονα περιστροφής. Αν η απόσταση των μαζών από τον άξονα περιστροφής υποδιπλασιαστεί, η ροπή αδράνειας του συστήματος:

 

ΕΝ.ΕΠ.07

τετραπλασιάζεται.

διπλασιάζεται.

υποδιπλασιάζεται.

υποτετραπλασιάζεται.

              

   4.

Στη στροφική κίνηση το αλγεβρικό άθροισμα των έργων των ροπών των δυνάμεων, που ασκούνται στο σώμα είναι

 

ΕΝ.ΕΠ.08

ίσο με τη μεταβολή της κινητικής ενέργειας περιστροφής του σώματος.

ίσο με τη μεταβολή της στροφορμής του σώματος.

πάντα θετικό.

αντιστρόφως ανάλογο της συνολικής δύναμης που ασκείται στο σώμα.

              

   5.

Η ροπή αδράνειας ενός στερεού σώματος ως προς άξονα περιστροφής

 

ΕΝ.ΕΠ.10

είναι διανυσματικό μέγεθος.

έχει μονάδα μέτρησης το 1 Ν·m, στο S.I.

δεν εξαρτάται από την θέση του άξονα περιστροφής.

εκφράζει την αδράνεια του σώματος στην περιστροφική κίνηση.

              

   6.

Η λεπτή ομογενής ράβδος του σχήματος έχει ροπή αδράνειας Ι1, Ι2, Ι3, Ι4 ως προς τους παράλληλους άξονες ε1, ε2, ε3, ε4 αντίστοιχα, όπως φαίνεται στο σχήμα. Η μικρότερη ροπή αδράνειας είναι η

 

ΕΝ.ΕΠ.11

Ι1.

Ι2.

Ι3.

Ι4.

              

   7.

Στερεό σώμα στρέφεται γύρω από σταθερό άξονα που διέρχεται από το κέντρο μάζας του. Η γωνιακή ταχύτητα (ω) μεταβάλλεται με το χρόνο (t), όπως στο σχήμα: Η συνισταμένη των ροπών που ασκούνται στο σώμα:

 

 

ΕΝ.ΕΠ.12

είναι μηδέν τη χρονική στιγμή t1

είναι σταθερή και διάφορη του μηδενός

 είναι σταθερή και ίση με το μηδέν

αυξάνεται με το χρόνο.

              

  8.

Αν το αλγεβρικό άθροισμα των ροπών που δρουν πάνω σ' ένα στερεό σώμα, το οποίο περιστρέφεται γύρω από σταθερό άξονα, είναι μηδέν, τότε

 

ΕΣ.2002

η γωνιακή του ταχύτητα μεταβάλλεται.

η γωνιακή του ταχύτητα είναι σταθερή.

η γωνιακή του επιτάχυνση μεταβάλλεται.

η ροπή αδράνειας ως προς τον άξονα περιστροφής του μεταβάλλεται.

              

   9.

Η μονάδα μέτρησης της στροφορμής είναι

 

ΕΣ.2003

1 kg·m2/s

1 kg·m/s2

1 kg·m2

1 kg·m/s

   10.

Κατά τη στροφική κίνηση ενός σώματος ...

 

ΕΣ.2004

όλα τα σημεία του σώματος έχουν την ίδια ταχύτητα.

κάθε σημείο του σώματος κινείται με γραμμική ταχύτητα υ = ωr (ω η γωνιακή ταχύτητα, r η απόσταση του σημείου από τον άξονα περιστροφής).

κάθε σημείο του σώματος έχει γωνιακή ταχύτητα ω = υcm / R (υcm η ταχύτητα του κέντρου μάζας, R η απόσταση του σημείου από το κέντρο μάζας).

η διεύθυνση του διανύσματος της γωνιακής ταχύτητας μεταβάλλεται.

              

   11.

?νθρωπος βρίσκεται πάνω στην επιφάνεια και κοντά στο κέντρο οριζόντιου δίσκου που περιστρέφεται με γωνιακή ταχύτητα ω1 γύρω από άξονα κάθετο στο κέντρο του. Αν ο άνθρωπος μετακινηθεί στην περιφέρεια του δίσκου, τότε η γωνιακή του ταχύτητα ω2 θα είναι

 

ΕΣ.2005

ω2 = ω1.

ω2 > ω1.

ω2 < ω1.

ω2 = 0.

              

   12.

Στερεό σώμα περιστρέφεται γύρω από σταθερό άξονα, με γωνιακή ταχύτητα ω. Αν διπλασιαστεί η γωνιακή του ταχύτητα, τότε η κινητική του ενέργεια

 

ΕΣ.2009

μένει η ίδια.

διπλασιάζεται.

τετραπλασιάζεται.

οκταπλασιάζεται.

              

   13.

Το μέτρο της στροφορμής L ενός στερεού σώματος που περιστρέφεται γύρω από άξονα με γωνιακή ταχύτητα ω και ροπή αδράνειας Ι, ως προς τον ίδιο άξονα περιστροφής, είναι

 

ΕΣ.2010

Ι2ω

Ιω

Ιω2

              

   14.

Εάν η στροφορμή ενός σώματος που περιστρέφεται γύρω από σταθερό άξονα παραμένει σταθερή, τότε η συνολική εξωτερική ροπή πάνω στο σώμα

 

ΕΣ.ΕΠ.04

είναι ίση με το μηδέν.

είναι σταθερή και διάφορη του μηδενός.

αυξάνεται με το χρόνο.

μειώνεται με το χρόνο.

              

   15.

Υλικό σημείο μάζας m και ταχύτητας υ κινείται σε περιφέρεια οριζόντιου κύκλου ακτίνας r, όπως στο σχήμα: Η στροφορμή του υλικού σημείου ως προς τον άξονα zz΄, ο οποίος διέρχεται από το κέντρο της κυκλικής τροχιάς και είναι κάθετος στο επίπεδό της

 

ΕΣ.ΕΠ.10

είναι μονόμετρο μέγεθος.

έχει μέτρο mυr.

είναι διάνυσμα και έχει διεύθυνση κάθετη στον άξονα zz΄.

έχει μονάδα το Kg·m.

              

   16.

 Για να ισορροπεί ένα αρχικά ακίνητο στερεό σώμα στο οποίο ασκούνται πολλές ομοεπίπεδες δυνάμεις, θα πρέπει:

 

ΟΜ.2003

η συνισταμένη των δυνάμεων που ασκούνται στο σώμα να είναι μηδέν

το αλγεβρικό άθροισμα των ροπών των δυνάμεων να είναι μηδέν

η συνισταμένη των δυνάμεων και το αλγεβρικό άθροισμα των ροπών των δυνάμεων να είναι μηδέν

η συνισταμένη των δυνάμεων να είναι μηδέν και το αλγεβρικό άθροισμα των ροπών των δυνάμεων διάφορο του μηδενός.

              

   17.

Ένα στερεό σώμα περιστρέφεται γύρω από σταθερό άξονα. Αν η γωνιακή ταχύτητα περιστροφής του σώματος υποδιπλασιαστεί, τότε η κινητική του ενέργεια θα

 

ΟΜ.2004

υποτετραπλασιαστεί.

υποδιπλασιαστεί.

τετραπλασιαστεί.

παραμείνει αμετάβλητη.

              

   18.

Η μονάδα μέτρησης της στροφορμής στο σύστημα S.I. είναι

 

ΟΜ.2005

1 kg·m/s

1 kg·m2/s

1 kg·m/s2

1 J·s

              

   19.

Η περίοδος περιστροφής της Γης γύρω από τον άξονά της είναι σταθερή. Αυτό οφείλεται στο ότι η ελκτική δύναμη που δέχεται η Γη από τον Ήλιο

 

ΟΜ.2005

δημιουργεί σταθερή ροπή ως προς τον άξονά της.

δημιουργεί μηδενική ροπή ως προς τον άξονά της.

έχει τη διεύθυνση της εφαπτομένης σε ένα σημείο του Ισημερινού της Γης.

έχει τέτοιο μέτρο που δεν επηρεάζει την περιστροφή της Γης.

              

   20.

Η ράβδος του σχήματος έχει μήκος L και μπορεί να στρέφεται γύρω από άξονα που διέρχεται από το μέσο της Ο και είναι κάθετος σε αυτή. Η ροπή της δύναμης F ως προς το σημείο Ο έχει μέτρο

 

ΟΜ2007

0 .

 

 

 

              

   21.

Για να ισορροπεί ένα στερεό σώμα, αρκεί

 

ΟΜ2009

η συνισταμένη των δυνάμεων που ενεργούν πάνω του να είναι ίση με μηδέν.

η συνισταμένη των ροπών των δυνάμεων που ενεργούν πάνω του να είναι ίση με μηδέν.

η συνισταμένη των δυνάμεων και η συνισταμένη των ροπών των δυνάμεων που ενεργούν πάνω του να είναι ίση με μηδέν.

το έργο του βάρους του να είναι ίσο με μηδέν.

              

   22.

Όταν ένα σώμα εκτελεί ομαλή στροφική κίνηση, τότε η γωνιακή του

 

ΟΜ2010

ταχύτητα αυξάνεται.

ταχύτητα μένει σταθερή.

επιτάχυνση αυξάνεται.

επιτάχυνση μειώνεται.

              

   23.

 Αν έλιωναν οι πολικοί πάγοι και ανέβαινε λίγο η στάθμη της θάλασσας, τότε

 

ΟΜ2012

η στροφορμή της Γης ως προς τον άξονα περιστροφής της θα αυξηθεί, ενώ η ροπή αδράνειάς της ως προς τον ίδιο άξονα θα παραμείνει σταθερή.

η στροφορμή της Γης ως προς τον άξονα περιστροφής της θα παραμείνει σταθερή, ενώ η ροπή αδράνειάς της ως προς τον ίδιο άξονα θα αυξηθεί.

η στροφορμή της Γης ως προς τον άξονα περιστροφής της θα παραμείνει σταθερή, ενώ η ροπή αδράνειάς της ως προς τον ίδιο άξονα θα μειωθεί.

η στροφορμή της Γης ως προς τον άξονα περιστροφής της θα μειωθεί, ενώ η ροπή αδράνειάς της ως προς τον ίδιο άξονα θα παραμείνει σταθερή.

              

   24.

Η ροπή αδράνειας ενός στερεού σώματος δεν εξαρτάται από

 

ΟΕΦΕ02

τη θέση του άξονα περιστροφής.

την κατανομή της μάζας του σώματος γύρω από τον άξονα περιστροφής.

τη γωνιακή ταχύτητα περιστροφής.

τη μάζα του σώματος.

              

   25.

Υλικό σημείο εκτελεί κυκλική κίνηση κέντρου Κ, όπως φαίνεται στο σχήμα. Το διάνυσμα  που διέρχεται από το Κ και είναι κάθετο στο επίπεδο της κυκλικής τροχιάς δεν μπορεί να είναι :

  

 

 

ΟΕΦΕ04

γωνιακή ταχύτητα.

γωνιακή επιτάχυνση.

ορμή

στροφορμή.

              

   26.

Τροχός κυλίεται πάνω σε οριζόντιο επίπεδο χωρίς να ολισθαίνει. Αν η ταχύτητα του κέντρου μάζας του τροχού έχει μέτρο υcm, η ταχύτητα του κατώτερου σημείου της περιφέρειας έχει μέτρο:

 

ΟΕΦΕ06

υcm

υcm/2

0

2 υcm

              

   27.

Αυτοκίνητο κινείται με κατεύθυνση από το νότο προς το βορρά και κάποια στιγμή ο οδηγός φρενάρει. Αν κατά την διάρκεια του φρεναρίσματος, οι τροχοί του κυλίονται χωρίς να ολισθαίνουν, γωνιακή επιβράδυνση των τροχών του έχει φορά:

 

ΟΕΦΕ07

από τη δύση προς την ανατολή

από την ανατολή προς τη δύση

από το νότο προς το βορρά

από το βορρά προς το νότο

              

   28.

Σώμα περιστρέφεται περί σταθερό άξονα έχοντας στροφορμή μέτρου L. Ασκούμε σ' αυτό ροπή δύναμης μέτρου τF που το επιβραδύνει με σταθερή γωνιακή επιβράδυνση. Ο χρόνος που χρειάζεται για να σταματήσει το σώμα είναι:

 

ΟΕΦΕ09

t = L · τF

              

   29.

Σε στερεό που περιστρέφεται γύρω από σταθερό άξονα ενεργεί σταθερή ροπή. Τότε αυξάνεται ΅ε σταθερό ρυθμό:

 

ΟΕΦΕ12

η ροπή αδράνειας του στερεού

η κινητική ενέργεια του στερεού

η στροφορμή του στερεού

η γωνιακή επιτάχυνση του στερεού

              

Σύνολο  σωστών επιλογών :

 

Σύνολο λανθασμένων επιλογών :