ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΤΕΡΕΟΥ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΩΣΤΟΥ ΛΑΘΟΥΣ

ΑΠΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 
Συγγραφή - παραγωγή σεναρίου (κώδικα javascript και html) Δουκατζής Βασίλης

6972 112 712, 6975 260 623 (W.U.)

Στις παρακάτω ερωτήσεις να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.
Μετά την επιλογή σας θα εμφανίζεται το κουμπί εξηγήσεις για κάθε απαντημένη ερώτηση.
Πηγαίνοντας τον κέρσορα πάνω στο κουμπί εξηγήσεις ανοίγει το πλαίσιο της εξήγησης με κλικ ξανακλείνει.


   1.

Η ροπή αδράνειας εκφράζει την αδράνεια στη μεταφορική κίνηση.

ΕΝ.2004

   2.

Ένας αθλητής καταδύσεων, καθώς περιστρέφεται στον αέρα, συμπτύσσει τα άκρα του. Με την τεχνική αυτή αυξάνεται η γωνιακή ταχύτητα περιστροφής του.

ΕΝ.2005

   3.

Η ροπή αδράνειας ενός σώματος σταθερής μάζας έχει πάντα την ίδια τιμή.

ΕΝ2007

   4.

H ροπή αδράνειας ενός στερεού δεν εξαρτάται από τη θέση του άξονα περιστροφής του.

ΕΝ2008

   5.

Η Γη έχει στροφορμή λόγω της κίνησής της γύρω από τον Ήλιο.

ΕΝ2008

   6.

Η ροπή αδράνειας ενός στερεού σώματος δεν εξαρτάται από τον άξονα περιστροφής του σώματος.

ΕΝ2009

   7.

Η ροπή ζεύγους δυνάμεων είναι ίδια ως προς οποιοδήποτε σημείο.

ΕΝ2010

   8.

Η ροπή αδράνειας είναι διανυσματικό μέγεθος.

ΕΝ2011

   9.

Ο ρυθμός μεταβολής της στροφορμής μετριέται σε kg·m2/s.

ΕΝ2012

   10.

Σε στερεό σώμα που εκτελεί στροφική κίνηση και το μέτρο της γωνιακής του ταχύτητας αυξάνεται, τα διανύσματα της γωνιακής ταχύτητας και της γωνιακής επιτάχυνσης είναι αντίρροπα.

ΕΝ2012

   11.

Η ροπή ζεύγους δυνάμεων είναι ίδια ως προς οποιοδήποτε σημείο του επιπέδου που ορίζουν.

ΕΝ.ΕΠ.04

   12.

Τα διανύσματα της γωνιακής ταχύτητας  και της γωνιακής επιτάχυνσης  έχουν πάντα την ίδια κατεύθυνση.

ΕΝ.ΕΠ.07

   13.

Η ροπή αδράνειας είναι διανυσματικό μέγεθος.

ΕΝ.ΕΠ.09

   14.

Η μονάδα μέτρησης του ρυθμού μεταβολής της στροφορμής στο σύστημα SI είναι το 1 kg m2/s2.

ΕΝ.ΕΠ.09

   15.

Όταν ένας αστέρας συρρικνώνεται λόγω βαρύτητας, η γωνιακή ταχύτητά του λόγω ιδιοπεριστροφής αυξάνεται.

ΕΝ.ΕΠ.10

   16.

Το κέντρο μάζας ενός σώματος μπορεί να βρίσκεται και έξω από το σώμα.

ΕΝ.ΕΠ.11

   17.

Εάν η συνολική εξωτερική ροπή σε ένα σύστημα σωμάτων είναι μηδέν, η ολική στροφορμή του συστήματος αυξάνεται συνεχώς.

ΕΝ.ΕΠ.11

   18.

Η ροπή αδράνειας ως προς άξονα ενός στερεού έχει τη μικρότερη τιμή της, όταν ο άξονας αυτός διέρχεται από το κέντρο μάζας του στερεού.

ΕΝ.ΕΠ.12

   19.

Μονάδα μέτρησης του ρυθμού μεταβολής της στροφορμής είναι και το 1 Ν·m.

ΕΝ.ΕΠ.12

   20.

Η γωνιακή επιτάχυνση ενός στερεού σώματος που περιστρέφεται γύρω από σταθερό άξονα είναι ανάλογη προς τη συνολική εξωτερική ροπή που ασκείται στο σώμα.

ΕΣ.2003

   21.

Αν η στροφορμή ενός στερεού σώματος παραμένει σταθερή, τότε η συνολική εξωτερική ροπή που ασκείται στο σώμα είναι μηδέν.

ΕΣ.2003

   22.

Όταν ο φορέας της δύναμης, η οποία ασκείται σε ένα ελεύθερο στερεό σώμα δεν διέρχεται από το κέντρο μάζας του, τότε το σώμα εκτελεί μόνο μεταφορική κίνηση.

ΕΣ2007

   23.

Όταν μια χορεύτρια καλλιτεχνικού πατινάζ, που περιστρέφεται, θέλει να περιστραφεί γρηγορότερα συμπτύσσει τα χέρια της.

ΕΣ2008

   24.

Η ροπή αδράνειας ενός στερεού σώματος είναι διανυσματικό μέγεθος.

ΕΣ2009

   25.

Η μονάδα της ροπής δύναμης στο SI είναι Nm.

ΕΣ2010

   26.

Η μονάδα μέτρησης της ροπής αδράνειας είναι 1 kg·m2

ΕΣ.ΕΠ.04

   27.

Η ροπή ζεύγους δυνάμεων είναι ίδια ως προς οποιοδήποτε σημείο του επιπέδου τους.

ΕΣ.ΕΠ.10

   28.

Όταν ένας ακροβάτης που περιστρέφεται στον αέρα ανοίξει τα άκρα του, αυξάνεται η γωνιακή ταχύτητα περιστροφής του.

ΟΜ.2002

   29.

Στη μεταφορική κίνηση ενός σώματος κάθε χρονική στιγμή όλα τα σημεία του έχουν την ίδια ταχύτητα.

ΟΜ.2002

   30.

Η στροφορμή ενός στερεού σώματος παραμένει σταθερή, αν το αλγεβρικό άθροισμα ροπών των δυνάμεων που ασκούνται σ’ αυτό είναι διάφορο του μηδενός.

ΟΜ.2003

   31.

Όταν η συνισταμένη δύναμη που ασκείται σε ένα στερεό σώμα είναι μηδέν, τότε το σώμα έχει πάντοτε μηδενική γωνιακή επιτάχυνση.

ΟΜ.2005

   32.

Η ροπή αδράνειας ενός στερεού σώματος είναι ανεξάρτητη από τη θέση του άξονα περιστροφής του.

ΟΜ.2005

   33.

Εάν η συνολική εξωτερική ροπή σε ένα σύστημα σωμάτων είναι μηδέν η ολική στροφορμή του συστήματος παραμένει σταθερή.

ΟΜ.2006

   34.

Αν η συνολική εξωτερική ροπή που ασκείται σε ένα σύστημα σωμάτων είναι ίση με μηδέν, η ολική στροφορμή του συστήματος μεταβάλλεται.

ΟΜ2007

   35.

Η ροπή αδράνειας είναι μονόμετρο μέγεθος και έχει μονάδα μέτρησης στο S.I. το 1 kg·m.

ΟΜ2008

   36.

Η στροφορμή είναι μονόμετρο μέγεθος.

ΟΜ2008

   37.

Όλα τα σημεία ενός σώματος που εκτελούν μεταφορική κίνηση έχουν την ίδια ταχύτητα.

ΟΜ2011

   38.

Αν η συνολική εξωτερική ροπή σ’ ένα σύστημα σωμάτων είναι μηδέν, τότε η ολική στροφορμή του συστήματος παραμένει σταθερή.

ΟΜ2011

   39.

Η ροπή ζεύγους δυνάμεων είναι ίδια ως προς οποιοδήποτε σημείο του επιπέδου τους.

ΟΜ2012

   40.

Ένα στερεό σώμα είναι δυνατό να έχει κινητική ενέργεια, χωρίς να έχει ορμή.

ΟΕΦΕ04

   41.

Η ροπή ζεύγους δυνάμεων είναι ίδια ως προς οποιοδήποτε σημείο του επιπέδου στο οποίο ανήκει το ζεύγος.

ΟΕΦΕ08

   42.

Η κινητική ενέργεια λόγω περιστροφής των αστέρων νετρονίων (pulsars), αυξάνεται στα τελευταία στάδια της ζωής τους.

ΟΕΦΕ08

   43.

Για ένα στερεό, που στρέφεται γύρω από σταθερό άξονα, η στροφορμή του είναι ανάλογη της κινητικής του ενέργειας.

ΟΕΦΕ09

   44.

Όταν ένα σώμα εκτελεί μεταφορική κίνηση, το ευθύγραμμο τμήμα που συνδέει δύο τυχαία σημεία του μετατοπίζεται παράλληλα προς τον εαυτό του.

ΟΕΦΕ10

   45.

Χορεύτρια που περιστρέφεται χωρίς τριβές γύρω από τον κατακόρυφο άξονα που διέρχεται από το κέντρο μάζας της, εκτείνοντας οριζόντια τα χέρια της μειώνει τη γωνιακή ταχύτητα περιστροφής της.

ΟΕΦΕ10

   46.

Όταν ένα σώμα εκτελεί μεταφορική κίνηση, κάθε στιγμή όλα τα σημεία του έχουν ίσες ταχύτητες.

ΟΕΦΕ11

   47.

Κατά την περιστροφή της Γης γύρω από τον άξονά της το μέτρο της ιδιοστροφορμής της (spin) αυξάνεται λόγω της ελκτικής δύναμης που της ασκεί ο Ήλιος.

ΟΕΦΕ12

   48.

Η ροπή αδράνειας εκφράζει την αδράνεια στη μεταφορική κίνηση.

ΟΕΦΕ12

Σύνολο  σωστών επιλογών :

 

Σύνολο λανθασμένων επιλογών :