ΚΡΟΥΣΕΙΣ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

ΑΠΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 
Συγγραφή - παραγωγή σεναρίου (κώδικα javascript και html) Δουκατζής Βασίλης

6972 112 712, 6975 260 623 (W.U.)

Στις παρακάτω ερωτήσεις να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.
Μετά την επιλογή σας θα εμφανίζεται το κουμπί εξηγήσεις για κάθε απαντημένη ερώτηση.
Πηγαίνοντας τον κέρσορα πάνω στο κουμπί εξηγήσεις ανοίγει το πλαίσιο της εξήγησης με κλικ ξανακλείνει.


   1.

Μια κρούση λέγεται πλάγια όταν:

 

ΕΝ.2005

δεν ικανοποιεί την αρχή διατήρησης της ορμής.

δεν ικανοποιεί την αρχή διατήρησης της ενέργειας.

οι ταχύτητες των κέντρων μάζας των σωμάτων πριν από την κρούση έχουν τυχαία διεύθυνση.

οι ταχύτητες των κέντρων μάζας των σωμάτων πριν από την κρούση είναι παράλληλες.

  2.

Σε μια ελαστική κρούση δεν διατηρείται

 

ΕΝ2007

η ολική κινητική ενέργεια του συστήματος.
η ορμή του συστήματος.
η μηχανική ενέργεια του συστήματος.
η κινητική ενέργεια κάθε σώματος.

              

   3.

Η κρούση στην οποία διατηρείται η κινητική ενέργεια του συστήματος των συγκρουόμενων σωμάτων, ονομάζεται:

 

ΕΝ2008

ελαστική

ανελαστική

πλαστική

έκκεντρη

              

   4.

Δύο σώματα µε διαφορετικές μάζες που κινούνται προς αντίθετες κατευθύνσεις συγκρούονται μετωπικά και πλαστικά. Αν μετά την κρούση η αρχική κινητική ενέργεια του συστήματος των μαζών μετατρέπεται εξ’ ολοκλήρου σε θερμότητα, τότε τα σώματα πριν την κρούση είχαν:

 

ΕΝ2012

αντίθετες ταχύτητες

αντίθετες ορμές

ίσες κινητικές ενέργειες

ίσες ορμές

              

   5.

Σώμα μάζας m κινείται οριζόντια με ταχύτητα μέτρου υ. Στην πορεία συγκρούεται μετωπικά με άλλο σώμα και επιστρέφει κινούμενο με ταχύτητα μέτρου 2υ. Το μέτρο της μεταβολής της ορμής του είναι:

 

ΕΝ.ΕΠ.07

0.

mυ.

2mυ

3mυ.

              

   6.

Σε κάθε κρούση

 

ΕΝ.ΕΠ.08

η συνολική ορμή του συστήματος των συγκρουόμενων σωμάτων διατηρείται.

η συνολική κινητική ενέργεια του συστήματος παραμένει σταθερή.

η μηχανική ενέργεια κάθε σώματος παραμένει σταθερή.

η ορμή κάθε σώματος διατηρείται σταθερή.

              

   7.

Η ανελαστική κρούση μεταξύ δύο σφαιρών:

 

ΕΝ.ΕΠ.09

είναι πάντα μη κεντρική.

είναι πάντα πλαστική.

είναι πάντα κεντρική.

είναι κρούση, στην οποία πάντα μέρος της κινητικής ενέργειας των δύο σφαιρών μετατρέπεται σε θερμότητα.

              

  8.

Όταν μια μικρή σφαίρα προσπίπτει πλάγια σε κατακόρυφο τοίχο και συγκρούεται με αυτόν ελαστικά, τότε

 

ΕΝ.ΕΠ.10

η κινητική ενέργεια της σφαίρας πριν την κρούση είναι μεγαλύτερη από την κινητική ενέργεια που έχει μετά την κρούση.

η ορμή της σφαίρας δεν μεταβάλλεται κατά την κρούση.

η γωνία πρόσπτωσης της σφαίρας είναι ίση με τη γωνία ανάκλασης.

η δύναμη που ασκεί ο τοίχος στη σφαίρα έχει την ίδια διεύθυνση με την αρχική ταχύτητα της σφαίρας

              

   9.

Σε μία πλαστική κρούση

 

ΕΝ.ΕΠ.11

δε διατηρείται η ορμή.

η τελική κινητική ενέργεια του συστήματος είναι μεγαλύτερη της αρχικής.

η κινητική ενέργεια του συστήματος διατηρείται.

η αρχική κινητική ενέργεια του συστήματος είναι μεγαλύτερη της τελικής.

   10.

Σφαίρα, μάζας m1, κινούμενη με ταχύτητα  , συγκρούεται μετωπικά και ελαστικά με ακίνητη σφαίρα μάζας m2. Οι ταχύτητες και    των σφαιρών μετά την κρούση

 

ΕΝ.ΕΠ.12

έχουν πάντα την ίδια φορά

σχηματίζουν μεταξύ τους γωνία 90ο

έχουν πάντα αντίθετη φορά

έχουν πάντα την ίδια διεύθυνση.

              

   11.

Σε κάθε κρούση ισχύει

 

ΕΣ.2002

η αρχή διατήρησης της μηχανικής ενέργειας.

η αρχή διατήρησης της ορμής.

η αρχή διατήρησης του ηλεκτρικού φορτίου.

όλες οι παραπάνω αρχές.

              

   12.

Σε μια κρούση δύο σφαιρών

                                             

ΕΣ.2006

το άθροισμα των κινητικών ενεργειών των σφαιρών πριν από την κρούση είναι πάντα ίσο με το άθροισμα των κινητικών ενεργειών τους μετά από την κρούση.

οι διευθύνσεις των ταχυτήτων των σφαιρών πριν και μετά από την κρούση βρίσκονται πάντα στην ίδια ευθεία.

το άθροισμα των ορμών των σφαιρών πριν από την κρούση είναι πάντα ίσο με το άθροισμα των ορμών τους μετά από την κρούση.

το άθροισμα των ταχυτήτων των σφαιρών πριν από την κρούση είναι πάντα ίσο με το άθροισμα των ταχυτήτων τους μετά από την κρούση.

              

   13.

Σε μια ελαστική κρούση δύο σωμάτων

 

ΕΣ2008

ένα μέρος της κινητικής ενέργειας μετατρέπεται σε θερμική.

η ορμή κάθε σώματος παραμένει σταθερή.

η κινητική ενέργεια του συστήματος παραμένει σταθερή.

η κινητική ενέργεια του συστήματος ελαττώνεται.

              

   14.

Έκκεντρη ονομάζεται η κρούση κατά την οποία οι ταχύτητες των κέντρων μάζας των δύο συγκρουόμενων σωμάτων είναι μεταξύ τους

 

ΕΣ2010

κάθετες

παράλληλες

ίσες

σε τυχαίες διευθύνσεις

              

   15.

Στην ανελαστική κρούση μεταξύ δύο σφαιρών διατηρείται

 

ΕΣ.ΕΠ.10

η ορμή κάθε σφαίρας.

η ορμή του συστήματος.

η μηχανική ενέργεια του συστήματος.

η κινητική ενέργεια του συστήματος.

              

   16.

Κατά την κεντρική ανελαστική κρούση δύο σφαιρών (οι οποίες κατά τη διάρκεια της κρούσης αποτελούν μονωμένο σύστημα), διατηρείται σταθερή :

 

ΟΜ.2002

η κινητική ενέργεια κάθε σφαίρας

η κινητική ενέργεια του συστήματος των δύο σφαιρών

η ορμή κάθε σφαίρας

η ορμή του συστήματος των δύο σφαιρών.

              

   17.

Μια ανελαστική κρούση μεταξύ δύο σωμάτων χαρακτηρίζεται ως πλαστική όταν,

 

ΟΜ2007

η ορμή του συστήματος δεν διατηρείται.

τα σώματα μετά την κρούση κινούνται χωριστά.

η ολική κινητική ενέργεια του συστήματος διατηρείται.

οδηγεί στη συγκόλληση των σωμάτων, δηλαδή στη δημιουργία συσσωματώματος.

              

   18.

 Σε μία ελαστική κρούση

 

ΟΜ2012

η ορμή και η ενέργεια του συστήματος των σωμάτων διατηρούνται σταθερές.

η ορμή του συστήματος των σωμάτων αυξάνεται ενώ η ολική ενέργεια του συστήματος των σωμάτων μειώνεται.

η ορμή του συστήματος των σωμάτων μειώνεται ενώ η ολική ενέργεια του συστήματος των σωμάτων αυξάνεται.

η ορμή του συστήματος των σωμάτων παραμένει σταθερή ενώ η ολική ενέργεια του συστήματος των σωμάτων μειώνεται.

              

   19.

Η ορμή συστήματος δύο σωμάτων που συγκρούονται διατηρείται:

 

ΟΕΦΕ02

μόνο στην πλάγια κρούση.

μόνο στην έκκεντρη κρούση.

μόνο στην κεντρική ελαστική κρούση.

σε όλες τις προηγούμενες περιπτώσεις.

              

   20.

Μια σφαίρα Α συγκρούεται μετωπικά και ελαστικά με ακίνητη σφαίρα Β διπλάσιας μάζας. Μετά την κρούση:

 

ΟΕΦΕ03

η ταχύτητα της σφαίρας Α είναι μηδέν,

η σφαίρα Β θα παραμείνει ακίνητη,

η σφαίρα Α συνεχίζει προς την ίδια κατεύθυνση,

μέρος της κινητικής ενέργειας της σφαίρας Α έχει μεταφερθεί στη σφαίρα Β.

              

   21.

Κατά τη διάρκεια της κρούσης δυο σωμάτων, διατηρείται:

 

ΟΕΦΕ04

η ορμή του κάθε σώματος.

η ορμή του συστήματος.

η κινητική ενέργεια του κάθε σώματος.

η κινητική ενέργεια του συστήματος.

              

   22.

Σκέδαση είναι

 

ΟΕΦΕ07

η ανάκλαση του φωτός σε διαφορετικές κατευθύνσεις όταν αυτό προσπίπτει σε τραχείες επιφάνειες,

το φαινόμενο στο οποίο  δύο σωματίδια αλληλεπιδρούν χωρίς να έρθουν σε επαφή, με σχετικά μεγάλες δυνάμεις για πολύ μικρό χρόνο.

η αλλαγή της κατεύθυνσης μιας μονοχρωματικής ακτινοβολίας όταν αυτή προσπίπτει σε λεία επιφάνεια,

η συμβολή δυο κυμάτων που εκπέμπονται από μη σύγχρονες πηγές.

              

   23.

Δύο σφαίρες, με διαφορετικές μάζες, συγκρούονται κεντρικά και πλαστικά. Αν αμέσως μετά την κρούση η κινητική ενέργεια του συστήματος μηδενίζεται, τότε οι σφαίρες πριν την κρούση είχαν:

 

ΟΕΦΕ08

ίσες κινητικές ενέργειες.

ίσες ταχύτητες.

αντίθετες ορμές.

αντίθετες ταχύτητες.

              

   24.

Η κρούση μεταξύ των δύο σωμάτων του διπλανού σχήματος είναι κεντρική και ελαστική. Τότε:

 

ΟΕΦΕ09

Αν m1 = m2, θα είναι Δp1 = 0.

Αν m1 > m2, θα είναι Δp1 > 0.

Ισχύει  και ΔΚ1 = –ΔΚ2

Ισχύει  και ΔΚ1 = ΔΚ2.

              

   25.

Κατά την πλαστική κρούση δύο σωμάτων διατηρείται:

 

ΟΕΦΕ10

η ορμή του κάθε σώματος

η κινητική ενέργεια του κάθε σώματος

η ορμή του συστήματος

η κινητική ενέργεια του συστήματος

              

Σύνολο  σωστών επιλογών :

 

Σύνολο λανθασμένων επιλογών :