ΚΡΟΥΣΕΙΣ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΩΣΤΟΥ ΛΑΘΟΥΣ

ΑΠΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 
Συγγραφή - παραγωγή σεναρίου (κώδικα javascript και html) Δουκατζής Βασίλης

6972 112 712, 6975 260 623 (W.U.)

Στις παρακάτω ερωτήσεις να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.
Μετά την επιλογή σας θα εμφανίζεται το κουμπί εξηγήσεις για κάθε απαντημένη ερώτηση.
Πηγαίνοντας τον κέρσορα πάνω στο κουμπί εξηγήσεις ανοίγει το πλαίσιο της εξήγησης με κλικ ξανακλείνει.


   1.

Έκκεντρη ονομάζεται η κρούση στην οποία οι ταχύτητες των κέντρων μάζας των σωμάτων που συγκρούονται είναι παράλληλες.

ΕΝ.2004

   2.

Σε κάθε κρούση ισχύει η αρχή διατήρησης της ενέργειας.

ΕΝ.2005

   3.

Στις ανελαστικές κρούσεις δεν διατηρείται η ορμή.

ΕΝ.2006

   4.

Όταν μια σφαίρα μικρής μάζας προσκρούει ελαστικά και κάθετα στην επιφάνεια ενός τοίχου, ανακλάται με ταχύτητα ίδιου μέτρου και αντίθετης φοράς από αυτή που είχε πριν από την κρούση.

ΕΝ.ΕΠ.05

   5.

Κρούση στο μικρόκοσμο ονομάζεται το φαινόμενο στο οποίο τα «συγκρουόμενα» σωματίδια αλληλεπιδρούν με σχετικά μεγάλες δυνάμεις για πολύ μικρό χρονικό διάστημα.

ΕΝ.ΕΠ.06

   6.

Σε μια πλαστική κρούση διατηρείται η μηχανική ενέργεια του συστήματος των συγκρουόμενων σωμάτων.

ΕΝ.ΕΠ.09

   7.

Κατά την ελαστική κρούση μεταξύ δύο σφαιρών ελαττώνεται η κινητική ενέργεια του συστήματος των σφαιρών.

ΕΝ.ΕΠ.10

   8.

Η ορμή ενός μονωμένου συστήματος σωμάτων δεν διατηρείται κατά τη διάρκεια μιας ανελαστικής κρούσης.

ΕΝ.ΕΠ.11

   9.

Κατά την πλαστική κρούση δύο σωμάτων η μηχανική ενέργεια του συστήματος παραμένει σταθερή. 

ΕΣ.2003

   10.

Όταν μια σφαίρα προσκρούει ελαστικά σε ένα τοίχο, τότε πάντα ισχύει  ( η ταχύτητα της σφαίρας πριν την κρούση,  η ταχύτητα της σφαίρας μετά την κρούση)

ΕΣ.2004

   11.

Κατά τη πλαστική κρούση δύο σωμάτων πάντα ισχύει  ( η ορμή του συστήματος πριν την κρούση,  ορμή του συστήματος μετά την κρούση).

ΕΣ.2004

   12.

Κατά την κρούση δύο σωμάτων η κινητική ενέργεια του συστήματος πάντα διατηρείται.

ΕΣ.2004

   13.

Σώμα Α συγκρούεται ελαστικά και κεντρικά με ακίνητο αρχικά σώμα Β που έχει την ίδια μάζα με το Α. Τότε η ταχύτητα του Α μετά την κρούση μηδενίζεται.

ΕΣ.2004

   14.

Έκκεντρη ονομάζεται η κρούση αν οι ταχύτητες των σωμάτων βρίσκονται σε τυχαία διεύθυνση. 

ΕΣ.2004

   15.

Στην ελαστική κρούση δύο σφαιρών η κινητική ενέργεια του συστήματος ελαττώνεται.

ΕΣ.2011

   16.

Μια ειδική περίπτωση ανελαστικής κρούσης είναι εκείνη που οδηγεί στη συγκόλληση των σωμάτων στη δημιουργία συσσωματώματος.

ΕΣ.2012

   17.

Μικρή σφαίρα, που κινείται ευθύγραμμα και ομαλά σε οριζόντιο επίπεδο, συγκρούεται ελαστικά και πλάγια με κατακόρυφο τοίχο. Στην περίπτωση αυτή η γωνία πρόσπτωσης της σφαίρας είναι ίση με τη γωνία ανάκλασης.

ΟΜ2007

   18.

Μία ειδική περίπτωση ανελαστικής κρούσης είναι η πλαστική κρούση.

ΟΜ2008

   19.

Σε μία πλαστική κρούση μεταξύ δύο σωμάτων η κινητική ενέργεια του συστήματος διατηρείται.

ΟΜ2008

   20.

Κατά την πλαστική κρούση δύο σωμάτων η μηχανική ενέργεια του συστήματος παραμένει σταθερή.

ΟΜ2010

   21.

Στις μη κεντρικές κρούσεις δεν ισχύει η αρχή διατήρησης της ορμής για το συγκρουόμενο σύστημα σωμάτων.

ΟΜ2011

   22.

Σε μια μετωπική ελαστική  κρούση δύο σωμάτων συμβαίνει πάντοτε ανταλλαγή ταχυτήτων.

ΟΕΦΕ03

   23.

Έκκεντρη ονομάζεται η κρούση στην οποία οι ταχύτητες των κέντρων μάζας των σωμάτων που συγκρούονται βρίσκονται σε τυχαίες μεταξύ τους διευθύνσεις.

ΟΕΦΕ08

   24.

Σώμα μάζας m κινείται με ταχύτητα υ και συγκρούεται κάθετα σε ακλόνητη επίπεδη επιφάνεια. Αν η κρούση είναι ελαστική, τότε το μέτρο της μεταβολής της ορμής του είναι 2mυ και η μεταβολή του μέτρου της ορμής του είναι μηδέν.

ΟΕΦΕ09

   25.

Όταν δύο σφαίρες συγκρούονται κεντρικά, οι ταχύτητές τους βρίσκονται στην ίδια ευθεία, τόσο πριν όσο και μετά την κρούση.

ΟΕΦΕ11

   26.

Σκέδαση στο μικρόκοσμο ονομάζουμε το φαινόμενο στο οποίο τα σωματίδια αλληλεπιδρούν χωρίς να έρθουν σε επαφή με σχετικά μεγάλες δυνάμεις για πολύ μικρό χρονικό διάστημα.

ΟΕΦΕ12

Σύνολο  σωστών επιλογών :

 

Σύνολο λανθασμένων επιλογών :