ΙΟΝΤΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

ΑΠΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ
Συγγραφή - παραγωγή σεναρίου (κώδικα javascript και html) Δουκατζής Βασίλης

6972 112 712, 6975 260 623 (W.U.)

Στις παρακάτω ερωτήσεις να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. Μετά την επιλογή σας θα εμφανίζεται το κουμπί εξηγήσεις για κάθε
απαντημένη ερώτηση.


   1.

Σύμφωνα με τη θεωρία Brönsted – Lowry σε υδατικό διάλυμα δρα ως οξύ το ιόν:

 

ΕΝ.ΕΠ.2004

HCOO

Νa+

  2.

Το pH διαλύματος HCOOH 0,1 Μ αυξάνεται, όταν προστεθεί χωρίς μεταβολή του όγκου:

 

ΕΝ.ΕΠ.2005

ΚΟΗ
ΗCℓ
CH3COOH
NaCℓ

              

   3.

Ποιο από τα παρακάτω υδατικά διαλύματα είναι ρυθμιστικό;

 

ΕΝ.ΕΠ.2005

HNO3  0, 2 M – KNO3  0,2 M.

NH3  0,1 M – NH4Cℓ   0,1 M.

CH3COOH  0,2 M – HCOOH  0,1 M.

NaOH  0,1 M – NH 0,1 M

              

   4.

Το pH διαλύματος ασθενούς οξέος ΗΑ 0,01 Μ είναι:

 

ΕΝ.ΕΠ.2006

 2

μεγαλύτερο του 2

μικρότερο του 2

0

              

   5.

Σε υδατικό διάλυμα ασθενούς οξέος ΗΑ προσθέτουμε αέριο ΗCℓ, χωρίς να μεταβληθεί ο όγκος και η θερμοκρασία του διαλύματος. Ποιο από τα παρακάτω μεγέθη αυξάνεται;

 

ΕΝ.ΕΠ.2007

pH

Ka ΗΑ

αΗΑ

3Ο+]

              

   6.

Κατά την ογκομέτρηση διαλύματος ΗCℓ με πρότυπο διάλυμα ΝaΟΗ στο ισοδύναμο σημείο το διάλυμα έχει

 

ΕΝ.ΕΠ.2007

pH = 13

pH = 6

pH = 7

pH = 2

              

   7.

Ένας πρωτολυτικός δείκτης εμφανίζει κίτρινο και μπλε χρώμα σε δύο υδατικά διαλύματα, που έχουν pH = 4 και pH = 10 αντίστοιχα. Σε υδατικό διάλυμα με pH = 3 ο δείκτης αυτός αποκτά χρώμα:

 

ΕΝ.ΕΠ.2008

μπλε.

κίτρινο.

ενδιάμεσο (πράσινο).

δεν μπορεί να γίνει πρόβλεψη.

              

  8.

Από τα παρακάτω υδατικά διαλύματα pH > 7 στους 25 οC έχει:

 

 

ΕΝ.ΕΠ.2009

το διάλυμα CH3COONa

το διάλυμα NaCℓ

το διάλυμα CH3COOH

το διάλυμα CH3NH3+Cℓ

              

   9.

Ο καταλληλότερος δείκτης (ΗΔ) για την ογκομέτρηση ασθενούς οξέος με ισχυρή βάση, έχει:

 

ΕΝ.ΕΠ.2010

Ka(ΗΔ) = 10–3

.Ka(ΗΔ) = 10–4 

Ka(ΗΔ) = 10–6

Ka(ΗΔ) = 10–9

   10.

Η συζυγής βάση του   είναι:

 

ΕΝ.ΕΠ.2011

              

   11.

Κατά την ογκομέτρηση CH3COOH(aq) με NaOH(aq) ο καταλληλότερος δείκτης είναι:

 

ΕΝ.ΕΠ.2012

ερυθρό του Κογκό (pKa = 4)

ερυθρό του αιθυλίου (pKa = 5,5)

φαινολοφθαλεΐνη (pKa = 8,5)

κυανό της θυμόλης (pKa = 2,5)

              

   12.

Κατά την αραίωση υδατικού διαλύματος CH3NH2 με νερό

 

ΕΝ.ΕΠ.2013

η [ΟΗ] ελαττώνεται

η [Η2Ο] αυξάνεται

ο αριθμός mol CH3NH3+ ελαττώνεται

ο αριθμός ιόντων ΟΗ παραμένει σταθερός.

              

.

Σύνολο  σωστών επιλογών :

 

Σύνολο λανθασμένων επιλογών :